You are here: Kopervik Havn / Lending Electric Car for customers at Kopervik Havn

Lending Electric Car for customers at Kopervik Havn

For å sikre at alle får en god opplevelse, er det viktig at lånetaker følger våre få og enkle regler for privat lånebil.

Lånetakeren må selv hente bilen.

En ekstra sjåfør kan ikke hente bilen uten at den som registrer seg her er til stede.

Du må ha et gyldig førerkort tillatt i Norge.

Fyll ut skjemaet over, og når du er ferdig, får du et telefonnummer du må ringe for å få nøkler til bilen.

Røyking er ikke tillatt i bilen.

Lånetaker må sjekke at bilen er levert i samme stand.

Hvis bilen er skadet, er det lånetakers ansvar å dokumentere skaden og informere oss om eventuelle skader på bilen.

I tilfelle det oppstår en feil med bilen, må lånetaker stoppe og kontakte veihjelp eller Kopervik Havn.

Hvis bilen er skadet i løpet av låneperioden, må lånetaker skrive ned så mye informasjon som mulig om hvordan skaden ble påført, da dette er nødvendig for videre skadebehandling.

Parkeringsavgift, fartsavgift, bompenger og andre utgifter som bilen mottar i leieperioden må betales av lånetaker.

Prøv å håndtere bilen som din egen, og vi vil fortsetter denne tjenesten fremover.

Husk å sette bilen på lading og låse den etter bruk.

Utlån av bilen er ment som en hjelp til å komme seg på småerend i nærmiljøet.

Vennligs bruk bilen kun til dette. Lån av bil er inkludert i annløp avgift.

Takk skal du ha!

In order to ensure that everyone gets a good experience, it is important that the loaner follow our few and simple rules for private car hire.

The loaner must pick up the car himself.

An additional driver cannot retrieve the car without the loaner present.

You must have a valid driver’s license allowed in Norway.

Fill out the schema on top and when done you will be presented with a phone number you must call to get keys to the car.

Smoking is not allowed in the car.

The loaner must check that the car is delivered in the same condition as when handing over.

If the car is damaged, it is the loaner’s responsibility to take note of the damage and inform us of any damage to the car.

In the event of a fault in the car, the loaner must stop and contact roadside assistance or Kopervik Havn.

If the car is damaged during the period of loaning, the loaner must write down as much information as possible about how the damage was inflicted, as this is needed for further damage management.

Parking fees, speeding fees, toll fees, and other expenses that the car receives during the period must be paid by the loaner (company).

Try to handle the car as your own and we will continue this service forward.

Remember to put the car on charge and lock it after use.

The possibility to loan the car is meant to help you to get on a stroll in the local area.

Please use the car only for this.

Car loans are included in the fee for the boat.

Thank you!